Wurstel

mozzarella cheese | tomato | frankfurter

Categories: ,